Zmiany w Regulacjachi

Informacja o możliwości rezygnacji w związku ze zmianą regulacji

Nie podpisujemy umów terminowych - wszystkie umowy podpisywane sa bezterminowo przez akceptację wszystkich regulamnów z zakładki PRAWO przy zakładaniu konta, każdą umowę można zerwać bez żadnych konsekwencji w kazdej chwili w terminie wypowiedzenia wskazanym przez Państwa (również natychmiastowym). Mając więc Państwo prawo do zerwania umowy w kazdej chwili, nie tylko w związku ze zmianami w Regulaminie, jednakże w związku z ich zmianami takie prawo prawo także przysługuje w terminie takim jakim mają Państwo życzenie. Wszelkie zerwanie umów nie ponosi za soba żadnych konsekwencji, ani finansowych ani żadnych innych.

Dodanie do Kodeksu Etyki dodatkowych punktów.

Zmiany obowiazują od 05.03.2021

W Rozdziale III artykule 4 dodano następujące punkty:

  • 11. W przypadku, gdy do Serwisu zgłosi się klient Partnera z reklamacją/skargą wymagającą odpowiedzi od Serwisu dotyczacych jakichkolwiek usług Partnera, które Partner posiada w Serwisie - Serwis za każdorazową odpowiedź do klienta Partnera pobierał będzie kwotę 1500 zł netto + podatek VAT (słownie: tysiąc pięćset złotych netto + podatek VAT) tytułem przygotowania i obsługi prawnej niniejszej odpowiedzi/reklamacji/skargi.
  • 12. Kwota wynikająca z punktu 11 niniejszego Rozdziału nie musi zamykac roszczeń Serwisu wobec Partnera. Jeśli Serwis udowodni, że obsługa kosztowała więcej niż wskazana kwota w pkt. 11 Serwis ma prawo dochodzić jej na drodze uproszczonego postępowania sądowego.
  • 13. W przypadku, gdy Klient Partnera zgłosi reklamację Partnerowi Serwis udzieli Partnerowi wszelkich niezbędnych pomocy/danych/informacji co do konkretnej usługi i jej przebiegu. Jednoczesnie informuje się Partnera, że Serwis dysponuje dokładnie takimi samymi danymi jakie widzi Partner po zalogowaniu w szczegółach danej usługi. Takie informacje będą udzielone Partnerowi emailowo, telefonicznie, pisemnie, lub w siedzibie firmy od ręki w godzinach pracy Serwisu, po odpowiednim uwierzytelnieniu Partnera ze wzgledu na ochronę danych osobowych. Przed kontaktem zaleca się przygotowanie informacji o ostatnich fakturach wystawionych przez Serwis i otrzymanych od Partnera przez Serwis, a także daty ich płatności, oraz informacje o współpracy.
  • 14. Wszelkie koszty przygotowania odpowiedzi przez Partnera na reklamację Klienta do Partnera spoczywają wyłącznie na Partnerze.
  • 15. Strony jednogłośnie uzgadniają, że sądem właściwym w związku z wykonaniem niniejszych umów/regulaminów jest Sąd własciwy dla siedziby prowadzonej działalnosci przez Serwis numery-premium.pl.

Pełna treść dostępna jest na stronie: "Kodeksu Etyki"