Regulamin

§1 Określenie stron

W tej sekcji dowiesz się kim jesteśmy, oraz kto może skorzystać z naszych usług

1. Administratorem oraz Organizatorem serwisu https://numery-premium.pl/ jest firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w Kutnie (99-300), os. Łąkoszyn 6/42, NIP: 561-155-07-03, REGON: 38710883 (dalsze określenia to Portal, Serwis, Organizator, Numery-Premium.PL niezależnie od wielkości liter)

2. Partner to firma z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też zarówno rejestracją, jak i świadczeniem usług nie mogą być objęte osoby prywatne - bez zarejestrowanej działalności gospodarczej lub spółki oraz osoby nieposiadające polskiego numeru konta w dowolnym banku na terytorium Polski.

3. Inne osoby niż wskazane w §1 punkt 2 nie mają prawa zakładać konta. Jeśli jednak je założą muszą liczyć się z tym, że zostanie ono usunięte, zaś ewentualne wynagrodzenie, (nawet jeśli będzie w jakiejkolwiek wysokości) nie zostanie wypłacone.

4. Rozliczenie następuje wyłącznie na podstawie faktury VAT (numer rachunku bezwzględnie musi być zgodny z numerem rachunku widniejącym na białej liście VAT, faktury z innym numerem rachunku nie będą rozliczane), faktury lub rachunku. Innych form rozliczenia między stronami nie przewiduje się.

regulamin

§2 Przedmiot i zakres usług

1. Z tej sekcji srwisu dowiesz się, że celem działalności portalu jest pośrednictwo w usługach telekomunikacyjnych między Partnerem, a Organizatorem:

  • W zakupie, dzierżawie, udostępnianiu, dalszej odsprzedaży publicznej numeracji premium, numeracji publicznej stacjonatnej (PSTN)
  • sposobie uruchomiania usług, czerpania z nich korzyści,
  • wypłaty wynagrodzenia,

2. Usługi Premium dostępne są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a to oznacza, że tylko na terytorium Polski działa numeracja premium, wynika to z ustawy "Prawo Telekomunikacyjne". Dla Partnera oznacza to, że klienci mogą dzwonić, wysyłać SMSy jedynie z polskich numerów telefonów.

3. Każdy Partner korzystający z usług Serwisu przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi (opłacenie zamówienia, jest jednoznaczene z przypisaniem numeru premium do konta), jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została przypisana do konta natychmiast, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Partnera, takimi jak taryfa, numer premium, czy prefix pod numer premium. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.

4. Partner oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili opłacenia złożonego wcześniej zamówienia, czy doładowania konta na platformie Serwisu. Kwotę doładowania przeznaczyć można wyłącznie na usługi świadczone przez Serwis.

5. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu Alior Bank w zależności od wyboru. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: płatność z PayNow, przelewy na konto bankowe w Alior Bank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

9. Do zamówień i/lub doładowań konta wystawiane są faktury VAT dostępne do pobrania w panelu Partnera, od razu po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

10. Na numeracji premium głosowej obowiązuje rozliczanie sekundowe, a także sekundowe koszty przekierowania wynoszące 0,05 gr netto jeśli przekierowanie realizowane jest na numer stacjonarny, oraz 0,10 gr netto jeśli przekierowanie realizowane jest na numer komórkowy. W Panelu Partnera dostępny jest pełen cennik, w tym także połączeń realizowanch poza granice kraju.

11. Na numeracji Premium SMS obowiązuje rozliczanie za zdarzenie. Zdarzenie to przychodzacy SMS.

12. Wynagrodzenie jak i koszty można sprawdzić w każdej chwili w konfiguracji danej usługi, po zalogowaniu

13. Do każdej usługi Partner otrzymuje bezpłątnie billing aktualizowany w czasie rzeczywistym, który zawiera numer przychodzący, numer usługowy, czas rozmowy, zarobek za dane połączenie, lub dany sms. W przypadku SMSa także treść, oraz możliwość wysłania odpowiedzi.

14. W przypadku usługi SMS Partner może w jej konfiguracji ustawić automatyczną odpowiedź. Automatyczna odpowiedź nie może zawierać polskich znaków. Taka odpowiedź może mieć maksymalnie 159 znaków ze spacjami.

15. Oprócz automatycznej odpowiedzi na SMS, Partner może odpowiedzieć na danego SMS'a. W odpowiedzi na SMS'a nie ma ograniczenia ilości znaków, pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku.

16. Za świadczone usługi na numeracji należącej do Serwisu Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w zakładce: Zarabianie, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, a także umowy.

17. Zakup usług Premium możliwy jest po rejestracji i aktywowaniu konta przez Serwis, każdorazowo podczas zakupu widoczna jest cena usługi. Przypisanie usługi do konta Partnera następuje dopiero po pozytywnej autoryzacji płatności. Cennik podglądowy dostępny jest w zakładce Ceny

18. Rozliczenia w formie raportów generowane są do 7 dnia nowego miesiąca za miesiąc poprzedni. Po otrzymaniu raportu Partner w terminie 7 dni wystawia dokument rozliczeniowy określony w §1 pkt.4 niniejszego Regulaminu, z terminem płatności minimum 28 dni. Dokument ten wstawia się przez Panel Partnera (dostępny po rjestracji/zalogowaniu).

19. Partner w terminie 7 dni od otrzymania raportu wnieść co do niego zastrzeżenia. Serwis w terminie 7 dni od wniesienia zastrzeżeń dostarczy odpowiedź. W wypadku wniesienia zastrzeżeń fakturę należy wystawić w terminie 3 dni od momentu uzyskania odpowiedzi przez Serwis. Zastrzeżenia wnosić można telefonicznie, emailowo, pisemnie, osobiście w siedzibie Serwisu.

20. Pamiętać należy, że usługi premium stanowią rozrywkę i takie też usługi mogą być świadczone na numeracji premium.

§3 Reklamacje i ograniczenia odpowiedzialności

1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie poprzez zakładkę Kontakt na stronie numery-premium.pl. Reklamacje można składać także telefonicznie pod numer telefonu określony w zakładce Kontakt

2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu maksymalnie 14 dni. Jeśli jednak konieczny będzie kontakt z Operatorami w celu wyjaśnienia przyczyn reklamacji czas ten może przedłużyć się do czasu uzyskania przez Serwis odpowiedzi od Operatorów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Partnerów w sytuacji gdy przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną serwisu, lub wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu. Sytuacje w jakich możemy wyłączyć serwis znajdują się w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Informujemy, że taka sytuacja do dnia 01.10.2020r., nie miała miejsca ani razu. Informacje o tego typu sytuacjach portal stara się w miarę możliwości dawać z jak największym wyprzedzeniem. Informacje to dostępne są w zakładce Awarie, a także widoczne w Panelu Zarządzania Usługą.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności (RODO), Kodeksie Etyki, Kodeksie Dobrych Praktyk, Umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r., Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu masz prawo wypowiedzieć umowę bez konsekwencji, oraz bez okresu wypowiedzenia w terminie 14 dni od momentu wysłania informacji o zmianach.