Regulamin

§1 Określenie stron

W tej sekcji dowiesz się kim jesteśmy, oraz kto może skorzystać z naszych usług

1. Administratorem oraz Organizatorem serwisu https://numery-premium.pl/ jest firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w 99-300 Kutno, ul. Dębowa 1/39, NIP: 5611550703, REGON: 368710883 (dalsze określenia to Portal, Serwis, Organizator, Numery-Premium.PL niezależnie od wielkości liter)

2. Partner to aktwna firma (nie zawieszona) z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Polski). Dlatego też zarówno rejestracją, jak i świadczeniem usług nie mogą być objęte osoby prywatne - bez zarejestrowanej działalności gospodarczej lub spółki oraz osoby fizyczne lub prawne nieposiadające polskiego numeru konta w dowolnym banku na terytorium Polski. Nie świadczymy usług także dla osób, które prowadzą działalność nierejstrowaną.

3. Inne osoby niż wskazane w §1 punkt 2 nie mają prawa zakładać konta. Jeśli jednak je założą muszą liczyć się z tym, że zostanie ono usunięte, zaś ewentualne wynagrodzenie (w jakiejkolwiek kwocie), nie zostanie wypłacone. Jeśli konto zostanie doładowane przez osoby inne niż określone w §1 pkt 2 lub jakiekolwiek usługi zostaną wykupione, konto zostanie wyzerowane, usługi usunięte z konta Partnera, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, zwrotów, czy wynagrodzeń, na co strony wyrażają swoją zgodę i aprobują takie rozwiązenie.

4. Rozliczenie następuje wyłącznie na podstawie rachunku, faktury, lub faktury VAT (numer rachunku tylko dla płatników podatku VAT - bezwzględnie musi być zgodny z numerem rachunku widniejącym na białej liście VAT, faktury z innym numerem rachunku (lub rachunek nie podany na białej liście) nie będą rozliczane). Firma Partnera musi być bezwzględnie firmą aktywną w polskich rejestrach działalności i/lub spółek w dowolnej formie. Innych form rozliczenia między stronami nie przewiduje się, na co Partnerzy wyrażają swoją zgodę i o co samodzielnie zakładając konto wnoszą we własnym imieniu.

regulamin

§2 Przedmiot i zakres usług

1. Z tej sekcji serwisu dowiesz się co Organizator sprzedaje, a Partner kupuje:

  • Organizator sprzedaje, a Partner kupuje usługi Audiotekstowe (Audioteksowe) tj. SMS Premium, połączenia premium, w celu udostępniania ich klientom Partnera w celach zarobkowych zarówno Partnera jak i Organizatora,
  • Organizator za wygenerowany ruch na usługach audiotekstowych należących do Organizatora, wypłaca Partnerowi wynagrodzenie prowizyjne (pod warunkiem zapłaty kosztów danych usług) zdefiniowane wraz z kosztami w zakładce Zarabiaj na 70x, oraz SMS,

2. Usługi Premium dostępne są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a to oznacza, że tylko na terytorium Polski działa numeracja premium, wynika to z ustawy "Prawo Telekomunikacyjne". Dla Partnera oznacza to, że klienci mogą dzwonić, wysyłać SMSy jedynie z polskich numerów telefonów.

3. Każdy Partner korzystający z usług Serwisu przyjmuje do wiadomości, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą wykonania usługi (opłacenie zamówienia, jest jednoznaczene z przypisaniem numeru premium do konta, akceptacją niniejszego Regulaminu i kodeksów zawartych w dziale Prawo), jednocześnie oświadczając, że chce aby zamówiona usługa została przypisana do konta natychmiast, zgodnie z indywidualnymi wytycznymi Partnera, takimi jak np. taryfa, prefix pod numer premium. Skutkuje to utratą prawa do odstąpienia od umowy.

4. Partner oświadcza, że umowa zostaje zawarta w chwili opłacenia złożonego zamówienia, czy doładowania konta na platformie Serwisu. Kwotę doładowania przeznaczyć można wyłącznie na usługi świadczone przez Serwis, określone w niniejszym dokumencie, będącym umową dla stron.

5. Bezpieczne rozliczanie transakcji gwarantuje PayNow, w przypadku skorzystania ze standardowego przelewu bank w zależności od wyboru Organizatora. Serwis oświadcza, że rachunki podane do dokonywania wpłat znajdują się na białej liście VAT.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: płatność z PayNow, przelewy na konto bankowe w Alior Bank, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

9. Do zamówień i/lub doładowań konta wystawiane są faktury VAT dostępne do pobrania w panelu Partnera, od razu po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

10. W usłudze audiotekstowej głosowej obowiązuje rozliczanie sekundowe, a także sekundowe koszty przekierowania audiotekstu wynoszące 0,05 gr netto jeśli przekierowanie realizowane jest na numer stacjonarny, oraz 0,10 gr netto jeśli przekierowanie audioteksu realizowane jest na numer komórkowy. W Panelu Partnera dostępny jest pełen cennik, w tym także przekierowań audioteksu realizowanch poza granice kraju.

11. Na audiotekście Premium SMS obowiązuje rozliczanie za zdarzenie. Zdarzenie to przychodzacy SMS.

12. Wynagrodzenie jak i koszty można sprawdzić w każdej chwili w konfiguracji danej usługi, po zalogowaniu.

13. Do każdej usługi Partner otrzymuje bezpłatnie billing aktualizowany w czasie rzeczywistym, który zawiera numer przychodzący, numer usługowy, czas rozmowy, zarobek za dane zdarzenie. W przypadku SMSa także treść, oraz możliwość wysłania odpowiedzi.

14. W przypadku usługi SMS Partner może w jej konfiguracji ustawić automatyczną odpowiedź. Automatyczna odpowiedź nie może zawierać polskich znaków. Taka odpowiedź może mieć maksymalnie 159 znaków ze spacjami.

15. Oprócz automatycznej odpowiedzi na SMS, Partner może odpowiedzieć na danego SMS'a. W odpowiedzi na SMS'a nie ma ograniczenia ilości znaków, pod warunkiem zachowania zdrowego rozsądku.

16. Za świadczone usługi na numeracji należącej do Serwisu Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w zakładce: Zarabianie, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, a także wszystkich dokumentów z działu Prawo (główne menu na portalu.

17. Zakup usług audiotekstowych możliwy jest po rejestracji konta, każdorazowo podczas zakupu widoczna jest cena usługi. Przypisanie usługi do konta Partnera następuje dopiero po pozytywnej autoryzacji płatności. Cennik miesięczny dostępny jest w zakładce Ceny, okres rozliczeniowy trwa od 1 do ostatniego dnia kazdego miesiąca.

18. Rozliczenia w formie raportów generowane są do 7 dnia roboczego nowego miesiąca za miesiąc poprzedni. Po otrzymaniu raportu Partner w terminie maksymalnym wynoszącym 7 dni wystawia dokument rozliczeniowy określony w §1 pkt.4 niniejszego Regulaminu, z terminem płatności minimum 35 dni. W przypadku wykrycia nadużyć i poinformowaniu o tym Partnera przez Organizatora termin płatności to 12 miesięcy (365 dni) od daty wystawienia rachunku. Dokument rozliczeniowy przesyła się przez tylko Panel Partnera (dostępny po rejestracji/zalogowaniu). W przypadku wykrycia nadużyć Organizator za sporny ruch nie wypłaci wynagrodzenia, a wypłacone cofnie. Kazde wykryte nadużycie można reklamować.

19. Partner w terminie 7 dni od otrzymania raportu wnieść może co do niego zastrzeżenia. Serwis w terminie maksymalnym 28 dni od wniesienia zastrzeżeń dostarczy końcowe stanowisko. W wypadku wniesienia zastrzeżeń fakturę należy wystawić w terminie 7 dni od momentu uzyskania odpowiedzi przez Serwis. Zastrzeżenia wnosić można telefonicznie, emailowo, pisemnie, osobiście w siedzibie Serwisu. (Wszelkie niezbędne dane w tym zakresie dostępne są w zakładce Kontakt.)

20. W wypadku, gdy dokument rozliczeniowy Partnera (faktura, faktura VAT, rachunek) nie zostanie doręczony w prawidłowy sposób (§2 pkt. 18 z zastrzeżeniem pkt. 19 niniejszego regulaminu, stanowiącego umowę między stronami) w terminie zgodnym z §2 pkt. 18 z zastrzeżeniem pkt. 19 niniejszego regulaminu, stanowiącego umowę między stronami wszelkie środki zgromadzone przez Partnera przepadają, roszczenia wygasają. Strony zgodnie uznają je między sobą za nienależne drugiej stronie, na co wyrażają zgodę i aprobują takie rozwiązanie.

21. Pamiętać należy, że usługi audiostekstowe stanowią rozrywkę i takie też usługi mogą być świadczone na usługach audiotekstowych dostępnych przez numery-premium.pl. Każde inne usługi świadczone przez Partnerów stanowić będą fraud telekomunikacyjny i nie będzie za nie wypłacane wynagrodzenie, a wypłacone cofnięte.

22. Jeśli Partner zakupi usługę ostatniego dnia miesiąca i nie zapewni środków na jej przedłużenie na kolejny miesiąc (okres rozliczeniowy) wynagrodzenie z tego dnia nie przysługuje.

23. Umowę między stronami stanowi niniejszy Regulamin. Strony uzgadniają, że umowa trwać będzie przez czas nieokreślony. Strony mogą wypowiedzieć umowę bez konsekwencji, opłat czy kart w każdej możliwej chwilii.

24. Partner chcący przedłużyć ważność zakupionych usług Audiotekstowych na kolejny miesiąc zobowiązany jest zapewnić środki na ich przedłużenie. Jeśli Partner nie zapewni środków na przedłużenie usług, usługi te z początkiem nowego miesiąca bezpowrotnie przepadają i mogą być wykupione/zarezerwowane przez innego Partnera. Wygaszene usługi zostaną rozliczone zgodnie z niniejszym regulaminem (w sposób standardowy). Wygaśnięcie usług nie powoduje żadnych konsekwencji, roszczeń opłat, ani kar.

§3 Reklamacje i ograniczenia odpowiedzialności

1. Wszelkie reklamacje należy kierować elektronicznie poprzez zakładkę Kontakt na stronie numery-premium.pl. Reklamacje można składać także telefonicznie pod numer telefonu określony w zakładce Kontakt

2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu maksymalnie 14 dni. Jeśli jednak konieczny będzie kontakt z innymi firmami/osobami w celu wyjaśnienia przyczyn reklamacji, czas ten może przedłużyć się do czasu uzyskania przez Serwis odpowiedzi od danych firm, osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Partnerów w sytuacji gdy przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną serwisu, lub wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej/teleinformatycznej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych, hostingowych lub w przypadku zaprzestania świadczenia tych usług przez naszych dostawców, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisów. Sytuacje w jakich możemy wyłączyć serwis znajdują się w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności (RODO), Kodeksie Etyki, Kodeksie Dobrych Praktyk, Umowie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r., Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu masz prawo wypowiedzieć umowę bez konsekwencji, oraz bez okresu wypowiedzenia w terminie 1 dnia od momentu wysłania informacji o zmianach, nawet jeśli maila nie odczytałeś, zawsze (w każdym dostępnym dla siebie momencie) możesz wypowiedzieć umowę. Pamiętaj też, że umowę (wraz z każdą usługą audiotekstową) masz prawo wypowiedzieć zawsze bez żadnych konsekwencji w terminie natychmiastowym. Nie zapłacisz za jej wypowiedzenie ani grosza, nie obciążymy Cię też żadnymi karami, ani opłatami dodatkowymi. Informujemy nadto, że swoje konto możesz zamknąć w kazdej chwilii, po zalogowaniu do Panelu Partnera w zakładce "Twoje Dane". Zamkniecie konta wraz z rezygnacją z zakupionych usług Audiotekstowych jest w całości bezpłatne, bez zadnych opłat, czy kar, nie stosujemy też żadnych kar umownych. Zamkniecie konta równoznaczne jest z rezygnacją z zakupionych wczesniej usług audiotekstowych. Zamkniecie konta powoduje definitywne usunięcie Twoich danych z systemu, bez możliwości ich odzyskania, dlatego pobierz m.in raporty, czy faktury - później ich nie odzyskamy. Nie bedzie więc możliwości żadnego rozliczenia miedzy stronami, ani reklamacji, jednak wystawione i prawidłowo dostarczone faktury stronom stają się wymagalne w momencie ich dostarczenia, z zachowaniem regulaminowych terminów płatności.
§3 punkt 4 zmieniono dnia 30.07.2021r., wchodzi w życie z tym samym dniem, albowiem jest to korekta informacyjna.