Polityka Prywatności - RODO

Polityka prywatności

obowiązuje od dnia: 01.01.2021r.,

Kto jest administratorem danych i jak możesz się z nami skontaktować?

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Oskar Rybczyński, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Kutnie (99-300) ul. Dębowa 1/39, NIP: 5611550703, REGON: 368710883, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 13148, zwanym dalej ADO.

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48228966667, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:bok[@]numery-premium.pl - usuwając kwadratowe nawiasy) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel.228966667, adres mail:bok[@]numery-premium.pl - usuwając kwadratowe nawiasy.

Rodzaj danych jakie ADO przetwarza to dane osobowe wskazane w m.in formularzu rejestracyjnym (który stanowi wniosek o podpisanie umowy między stronami), tj.: nazwa i dane firmy oraz imię i nazwisko reprezentanta, adres zamieszkania/prowadzenia firmy, numer NIP/REGON, numer telefonu, email, daty akceptacji wymaganych danych do założenia konta danych.

Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

Cele przetwarzanie danych Podstawy prawne Okres przetwarzania
zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z działania Serwisu określonych w Regulaminie, wykonanie umowy (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z usługi), w tym świadczenia usług na rzecz użytkowników, dopasowywanie Usług do potrzeb użytkowników niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, utrzymanie i wsparcie techniczne usług niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz zapewnianie bezpieczeństwa usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
wystawianie i przechowywania faktur i przyjmowanie płatności art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z art. 112 ustawy o podatku towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego do czasu wygaśnięcia umowy z serwisem lub 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego
dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników, tworzenie profilu spersonalizowanych treści i usług, wybór spersonalizowanych treści i Usług (dalej "optymalizacja"), techniczne dostarczenie treści, usług lub reklam, utrzymanie i wsparcie techniczne usług, pomiary wydajności treści, usług lub reklam, (dalej "techniczne wykonanie Usług"), pomiary statystyczne, analizowanie i udoskonalanie usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców (dalej "statystyka"); zapewnienie bezpieczeństwa usług, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów (dalej: "bezpieczeństwo") marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również "marketing własny") art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż 3 lata
opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do nas, w tym obsługa reklamacji i realizacja próśb użytkowników W zależności od celu w jakim skierowane zostało zapytanie lub inne zgłoszenie będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenieo do czasu opracowania i udzielenia ostatecznej odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do nas, w przypadku zaś zgłoszeń dotyczących realizacji praw podmiotów danych 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również "marketing cudzy"). Marketing cudzy obejmuje wybór podstawowych reklam, tworzenie profilu spersonalizowanych reklam, wybór spersonalizowanych reklam oraz pomiary wydajności reklam. art. 6 ust. 1 lit. a – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
windykacji roszczeń oraz ustalanie i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń
Obsługa żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych użytkowników art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia żądania – obowiązek prawny do czasu realizacji żądania

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy, a także biurom rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom zajmującym się windykacją, z którymi ADO zawarł stosowną umowę. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych powyżej.

ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi na mocy stosownych uchwał, decyzji, rozporządzeń oraz ustaw, które obowiązują w Polsce.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również wydane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Przed przekazaniem Twoich danych osobowych weryfikujemy, czy w państwach trzecich, tj. państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. W określonych sytuacjach przekazanie Twoich danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej w państwach trzecich.

Nasi Zaufani Partnerzy mogą być podmiotami z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pamiętaj, iż wyrażając zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów w calach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowywania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w celach marketingowych będzie Twoja dobrowolna zgoda. W każdej chwili możesz ją anulować kontaktując się z ADO.

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę Facebook Social Plugin, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się/Udostępnij powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook czy Google. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, czy udostępniając je, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między Tobą a Administratorem Serwisu, podejmowania na Twoje wyraźne żądanie czynności przed zawarciem umowy pomiędzy Tobą a Administratorem Serwisu. Takie działania zawsze mają charakter sporadyczny.

Domena numery-premium.pl, jej inne domeny jak i subdomeny (domena, na której jesteś obecnie) w tym miejscu niezdefiniowane gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o użytkowniku końcowym, w tym adresy IP, unikalny identyfikator i informacje umożliwiające identyfikacje ze stron internetowych, witryn lub aplikacji Administratora Serwisu.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych w ramach Facebook Social Plugin znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0, oraz w warunkach korzystania z usług Google i Google plus.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe i jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych. Jakie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora Serwisu zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. Tym samym pamiętaj, iż w przypadku tak podstawowych celów, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, Twój sprzeciw może nie być skuteczny.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu.

Czy musisz podać dane osobowe/firmowe

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Serwisu lub usług powiązanych w tym do wypłaty wynagrodzeń i rozliczenia ruchu, brak danych kontaktowych uniemożliwiał będzie szybki kontakt administracyjny co do prowadzonych usług, w tym - w celu przesłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego, lub możliwości kontaktu z ADO w celu wyjaśnienia problemów związanych z usługami zakupionymi przez Serwis, co może skutkować brakiem prawa do roszczenia wypłaty wynagrodzenia za wcześniej świadczone usługi, na co Partner bezzprzecznie się zgadza i samodzielnie aprobuje takie rozwiązanie.

Jeśli podasz błędne, lub nieswoje dane osobowe/firmowe i po sprawdzeniu okaże się, że nie należą one do Ciebie lub są błędne, przyjmujesz do wiadomości fakt, że Serwis nie wypłaci Ci wynagrodzenia za świadczone usługi. Twoja firma (współpracujemy wyłącznie z polskimi firmami działającymi aktywnie na terenie Polski) musi być aktywna w momencie zakładania konta i musisz podać jej aktualne dane. Jeśli jednak dane nie są prawidłowe mamy prawo odmówić Ci świadczenia usług, jeśli jednak je świadczyliśmy, wszelkie wpłaty nie będą zwracane, a wynagrodzenie nie będize wypłacane. Akceptując niniejszy dokuemnt wyrażasz na to zgodę i samodzielnie zgłaszasz taki postulat do umowy między stronami. W powyższym wypadku dane będą niezwłocznie usunięte (do momentu ustania obowiązków prawnych), bez możliwości jakichkolwiek roszeczeń i praw z Twojej strony.

COOKIES

Pliki Cookies(inaczej ”ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i Partnera, przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies ADO wykorzystuje w celu:

Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Partnera/Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Partnerzy/Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych udostępnionych przez Serwis, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

Utrzymanie sesji Partnera i Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, w celu uzyskania dostępu,

Otrzymywanie reklam dostosowanych do indywidualnych preferencji użytkowników.

Serwis stosuje pliki cookies sesyjne (pozwalające zachować Użytkownikowi ciągłość sesji) oraz stałe (które przechowywane są przez określony w parametrach pliku czas, lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika Portalu).

Pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania oraz zapewniają bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Pliki cookies umożliwiają Użytkownikom dostęp do treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników.

ADO informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, zaś brak zgody na ich umieszczanie wpłynąć może na funkcjonalności serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 oraz Facebook Irleand Limited 4 Grand Calan Square, Dublin 2 wyłącznie do celów reklamowych/statystycznych.