Polityka Prywatności - RODO

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług (co obejmuje rejestrację i weryfikację konta). Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:

Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, Ustalanie, obronę i dochodzenie Państwa oraz naszych roszczeń.

Poprawne świadczenie wyszczególnionych w umowie usług, przez np. usuwanie awarii i upewnianie się, że usługa działa poprawnie, modyfikację dostosowanie usług, wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa reklamacje w trybie przewidzianym przepisami, zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z wymogami Prawa polskiego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia usług, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami.

Wystawiają Państwo nam fakturę zgodnie z przesłanym raportem zarobków za okres z poprzedniego miesiąca.

rodo

Jakie dane zbieramy?

  • Dane niezbędne do zawarcia umowy:
  • Nazwa Firmy w tym imię i nazwisko
  • Adres firmy lub korespondencyjny
  • Numer ewidencyjny NIP, REGON

Jesteśmy dostawcą usług Audiotekstowych. W swoich bazach przechowujemy też na potrzeby rozliczeń/reklamacji numery telefonów Państwa klientów, oraz treść usługi.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Jako dostawca usług Audiotekstowych, z których Państwo korzystają, mamy obowiązek na wezwanie organów ścigania (policja, prokuratura, sąd) udostępnić dane ruchowe, numery telefonów Państwa klientów, oraz treść usług wyżej wymienionym podmiotom.
Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. Są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, telekomunikacyjne.

Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć,

Podmioty świadczące nam usługi doradcze, prawne, podatkowe lub rachunkowe,

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi (np. rozpatrzenie reklamacji),

Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, chyba, że wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz stosownych nakazów prokuratorskich, sądowych.

Jakie mają Państwo prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

Dostępu do swoich danych osobowych,

Sprostowania przetwarzanych przez nas danych,

Usunięcia przetwarzania danych,

Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych. Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: +48228966667 lub mailowo na adres: bok@numery-premium.pl