Kodeks Etyki

Rozdział I DEFINICJE

Art. 1

 • 1. Serwis - firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w 99-300 Kutno, ul. Dębowa 1/39, NIP: 5611550703, REGON: 368710883
 • 2. Usługa - oznacza Usługę o podwyższonej opłacie.
 • 3. Partner - oznacza przedsiębiorcę świadczącego Usługi o podwyższonej opłacie.
 • 4. Umowa - oznacza Umowę o współpracy w zakresie usług Audiotekstowych, zawartą pomiędzy Serwisem a Partnerem.
 • 5. Użytkownik - oznacza osobę inicjującą połączenie/SMS z Numerem
 • 6. Zasady - spis zasad postępowania dla Partnerów, w tym Umowa i niniejszy Kodeks Etyki
 • 7. Numer - numer telefoniczny pod którym dostępna jest Usługa.
 • 8. Operatorzy - Publiczny operatorzy telekomunikacyjni w Polsce

Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 2

 • 1. Zasady postępowania dla Partnerów wynikają z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, przepisów Operatorów, przepisów Serwisu (Regulamin, Rodo, Kodeks Dobrych Praktyk, Etyki, przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie świadczonych Usług, treści zawartej Umowy oraz powszechnie przyjętych norm moralnych i etycznych.
 • 2. Zasady te zobowiązują Partnerów do wykonywania Usługi w sposób profesjonalny z dołożeniem najwyższej staranności, rzetelny, uczciwy, lojalny wobec Użytkowników, przestrzegając norm, o których mowa powyżej.
 • 3. Partner przyjmuje do wiadomości, że Operator ma prawo do odrzucenia projektu Zgłoszenia Uruchomienia Usługi bez podawania przyczyny lub do zaproponowania dokonania stosownych zmian w tych dokumentach
 • 4. Partner przyjmuje nadto do wiadomości, że projekt zgłoszenia uruchomienia usługi musi być złożony do Serwisu (celem przedstawienia go Operatorowi) najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym przez partnera terminem uruchomienia usługi, natomiast Zgłoszenie Uruchomienia Usługi - na 7 dni robocze przed planowanym przez PARTNERA terminem uruchomienia usługi.

Art.3

Zasady obejmują udostępniane Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy publicznej sieci telefonicznej i dotyczą wszystkich Usług podlegających podwyższonej opłacie dostępnych dla Użytkowników. Usługi mogą być świadczone wyłącznie z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 4

 • 1. Partner ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług zgodnie z prawem.
 • 2. W przypadku naruszenia przez Partnera Zasad, Serwis ma prawo, wskazując naruszenia, wyznaczyć termin, w ciągu, którego Partner jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu usunięcia tych naruszeń.
 • 3. W przypadku, gdy Partner nie usunie skutków naruszeń lub nie zaprzestanie dokonywania naruszeń w wyznaczonym przez Serwis terminie, Serwisowi przysługuje prawo do rozwiązania z Partnerem zawartej Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem postanowień Umowy lub wyłączenia usługi.
 • 4. Jeżeli naruszenie Zasad przez Partnera wiąże się z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa, które wymagają powiadomienia odpowiednich organów, Serwisowi przysługuje prawo powiadomienia odpowiednich organów.
 • 5. Serwis odpowiedzialny jest względem Partnera w granicach i na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, wyłącznie za aspekt techniczny obsługi Serwisu, tj. za prawidłowe funkcjonowanie numeracji oraz za rozliczenie z tytułu przychodów realizowanych przez Serwis za pośrednictwem numeracji.
 • 6. Pomiędzy Partnerem a Operatorem nie powstaje żaden stosunek obligacyjny (umowny), a w konsekwencji Partner nie ma prawa kontaktować się bezpośrednio z Operatorem w żadnych kwestiach dotyczących realizacji Serwisów, chyba, że na wyraźne żądanie (wezwanie) Operatora. Wszelkie uwagi, wnioski, sugestie i żądania związane z realizacją Umowy winny być adresowane wyłącznie do Serwisu.
 • 7. Partner wyraża zgodę na przekazywanie przez Serwis do Operatora oraz organów administracji publicznej, w tym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Policji i Prokuratury (na wyraźne wezwanie tych podmiotów), danych identyfikujących partnera oraz jego podwykonawców, a także zakres świadczonych przez niego usług.
 • 8. Partner przyjmuje do wiadomości, że usługi Audiotekstowe polegające na oferowaniu Serwisu świadczyć będzie na rzecz Abonentów Operator.
 • 9. Strony nie będą podejmowały w stosunku do siebie żadnych działań, które mogłyby być sprzeczne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod rygorem określonym w tej ustawie. W szczególności żadna ze Stron nie będzie: nakłaniała klientów drugiej Strony do rozwiązania umowy z drugą Stroną albo do niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów, rozpowszechniała nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie drugiej Strony, utrudniała drugiej Stronie dostępu do rynku, stosowała sprzecznej z prawem reklamy albo przekazywała, ujawniała lub wykorzystywała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Stron
 • 10. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest wyłączona w sytuacji zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od żadnej ze Stron, nieprzewidywalnych i leżących poza ich kontrolą, np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, przyczyny związane bezpośrednio z kompetencjami operatorów telekomunikacyjnych, a uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie Umowy. Odpowiedzialność Stron jest wyłączona jedynie w okresie trwania zdarzenia o charakterze siły wyższej.
 • W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności w związku z uruchomieniem lub funkcjonowaniem Serwisów, Operator lub inny podmiot trzeci obciąży Serwis jakimikolwiek karami, opłatami lub innego rodzaju sankcjami związanymi z uruchomionymi usługami Partnera, Partner zobowiązuje się zaspokoić roszczenia Operatora i/lub podmiotu trzeciego na pierwsze żądanie i w tym zakresie zwalnia Serwis od odpowiedzialności. Serwis przyjmuje do wiadomości, iż Operator może domagać się kar za każde naruszenie zasad współpracy, w szczególności za:
  • nie uruchomienie Serwisu lub innej usługi w terminach określonych w Porozumieniu Wykonawczym lub Zgłoszeniu Uruchomienia Usługi
  • samodzielne uruchomienie Serwisu lub innej usługi lub zmianę istniejącego Serwisu lub innej usługi bez zgody Operatora
  • wysyłanie SMS-ów z treściami reklamowymi w sposób niezgodny z Umową lub w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa
  • naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do Abonentów (w tym odnośnie sposobu i zasad informowania o cenie połączeń/sms albo prezentowania materiałów dotyczących usług premium – Serwisów niezgodnie z prawem lub zasadami określonymi w dokumentach opublikowanych na stronie numery-premium.pl oraz wprowadzanie w błąd abonentów co do istoty i zasad Serwisów).

Rozdział IV ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

Art. 5

 • 1.Partner zobowiązuje się informować Użytkowników o cenie Usługi w sposób rzetelny, jasny, widoczny i jednoznaczny. Partner wypełnia to zobowiązanie w szczególności poprzez reklamowanie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy/Regulaminów dostępnych na stronie numery-premium.pl. Cena za połączenie/SMS musi być wyrażona liczbowo z podaniem identyfikatora waluty.
 • 2. Podana cena zawierać musi wszystkie obowiązujące podatki oraz wszelkie dodatkowe koszty, jeżeli takowe występują, jakie klient poniesie w związku z usługa.
 • 3. We wszystkich przypadkach, kiedy Usługa odsyłana jest do Usługi świadczonej według taryfy o wyższej stawce, Partner Usługi wyjściowej zobowiązany jest, przed rozpoczęciem procesu przeniesienia, do wskazania nowej stawki w sposób rzetelny, jasny, widoczny i jednoznaczny dając tym samym Użytkownikowi możliwość akceptacji/odrzucenia ceny.
 • 4. Partner prowadził będzie działalność reklamową Usługi.
 • 5. Partner jest zobowiązany i wyłącznie odpowiedzialny, aby działalność reklamowa, była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne w wersji obowiązującej w dacie prowadzenia działalności reklamowej usługi o podwyższonej opłacie.
 • 6. Serwis oświadcza, że przekazał informacje w zakresie i terminie wskazanym w art. 65 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarejestrowano usługi na "Rozrywkę". Tak też usługi mają obowiązek być oznaczone w Regulaminie Partnera. Niedozwolone jest świadczenie innych usług na numeracji Serwisu/Partnera.
 • 6. Partner ma obowiązek utworzyć Regulamin Usługi Premium i opublikować go na swojej stronie (czy miejscu reklamy, biurze) w widocznym dla klienta miejscu. Partner zobowiązany jest przesłać taki Regulamin do akceptacji przez Serwis.
 • 7. Partner jest dysponentem a tym samym właścicielem usługi i wyłącznie odpowiedzialnym za usługę o podwyższonej płatności wobec klientów korzystających z usługi należącej czy dysponującej przez Partnera.
 • 8. Partner zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje klientów w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od momentu jej otrzymania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązujacego.
 • 9. W swoim Regulaminie Usługi Partner ma bezwzgledny obowiązek podać pełne dane swojej firmy, w tym zapewnić klientom korzystającym z usług o podwyższonej płatności kontakt emailowy oraz telefoniczny (na numer stacjonarny lub komórkowy - nie o podwyższonej płatności), tak aby klient korzystający z usługi mógł złożyć reklamację odnośnie usługi lub zaczerpnąć dodatkowych informacji odnosnie usługi bezpośrednio od Partnera.
 • 10. Serwis nie odpowiada za brak/braki/błędy Regulaminów Partnera, w tym jakiekolwiek kary za brak/braki/błędy Regulaminów Partnera, w tym także niedozwolone zapisy, czy inne błędy/braki nałozone przez uprawnione Urzędy na Partnera, czy Serwis w związku z korzystaniem z usługi przez Partnera oferowanej i zarezerwowanej przez Serwis.
 • 11. W przypadku, gdy do Serwisu zgłosi się klient Partnera z reklamacją/skargą wymagającą odpowiedzi od Serwisu dotyczacych jakichkolwiek usług Partnera, które Partner posiada w Serwisie - Serwis za każdorazową odpowiedź do klienta Partnera pobierał będzie kwotę 1500 zł netto + podatek VAT (słownie: tysiąc pięćset złotych netto + podatek VAT) tytułem przygotowania i obsługi prawnej niniejszej odpowiedzi/reklamacji/skargi.
 • 12. Kwota wynikająca z punktu 11 niniejszego Rozdziału nie musi zamykac roszczeń Serwisu wobec Partnera. Jeśli Serwis udowodni, że obsługa kosztowała więcej niż wskazana kwota w pkt. 11 Serwis ma prawo dochodzić jej na drodze uproszczonego postępowania sądowego.
 • 13. W przypadku, gdy Klient Partnera zgłosi reklamację Partnerowi Serwis udzieli Partnerowi wszelkich niezbędnych pomocy/danych/informacji co do konkretnej usługi i jej przebiegu. Jednoczesnie informuje się Partnera, że Serwis dysponuje dokładnie takimi samymi danymi jakie widzi Partner po zalogowaniu w szczegółach danej usługi. Takie informacje będą udzielone Partnerowi emailowo, telefonicznie, pisemnie, lub w siedzibie firmy od ręki w godzinach pracy Serwisu, po odpowiednim uwierzytelnieniu Partnera ze wzgledu na ochronę danych osobowych. Przed kontaktem zaleca się przygotowanie informacji o ostatnich fakturach wystawionych przez Serwis i otrzymanych od Partnera przez Serwis, a także daty ich płatności, oraz informacje o współpracy.
 • 14. Wszelkie koszty przygotowania odpowiedzi przez Partnera na reklamację Klienta do Partnera spoczywają wyłącznie na Partnerze.
 • 15. Strony jednogłośnie uzgadniają, że sądem właściwym w związku z wykonaniem niniejszych umów/regulaminów jest Sąd własciwy dla siedziby prowadzonej działalnosci przez Serwis numery-premium.pl.

Art. 6

 • 1. Partner zobowiązuje się do stałego i bieżącego nadzorowania wiadomości, informacji lub jakiejkolwiek treści przekazywanej w ramach świadczonej Usługi w celu dokonywania ich aktualizacji oraz eliminowania tych, które mogą być uznane, jako naruszające obowiązujące prawo, a także powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne.
 • 2. Niedopuszczalne jest, aby świadczone Usługi godziły w dobre obyczaje, uczciwość, szacunek wobec innych ludzi, poszanowanie godności. Niedopuszczalne jest także, aby świadczone Usługi zawierały treści dyskryminujące ze względu na przekonania religijne, polityczne, narodowościowe, rasowe, itp.

Art. 7

 • Partner zobowiązany jest do zapewniania, aby treść Usługi oraz jej promocja i reklama była zgodna z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
 • Partner zobowiązany jest do świadczenia rzetelnej Usługi, co oznacza, iż Użytkownik nie może być wprowadzony w błąd, co do zawartości i możliwości, ilości i jakości proponowanych produktów i Usług.
 • Partner zobowiązany jest do zapewnienia, aby Usługa była odpowiedniej jakości technicznej.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera w ramach świadczonej Usługi następuje na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności ustawy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych ustaw, prawa powszechnie obowiązującego

Art. 8

Partner zobowiązany jest do świadczenia Usług w taki sposób, aby nie narazić dobrego imienia lub renomy Serwisu, w szczególności świadczyć Usługi w taki sposób, by nie były sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.

 • Partner zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisów w innych celach niż określone w niniejszej Umowie i regulaminie Serwisu,
 • Partner zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących regulaminów i innych wytycznych Operatora. W tym zakresie zmiana lub wprowadzenie nowych wytycznych lub regulaminów przez Operatorów nie wymaga aneksu do Umowy; nowe wytyczne / regulaminy Operatorów obowiązują od daty przedstawienia ich Partnerowi przez Serwis/Operatorów, chyba, że z ich treści wynikać będzie inna (późniejsza) data wejścia w życie,
 • Partner zobowiązuje się dbać o reputację Operatora i Serwisu oraz ich interes ekonomiczny i renomę w szczególności nie może promować z Serwisie usług, produktów lub marki innego przedsiębiorcy,
 • Partner nie ma prawa dokonywania nadużyć telekomunikacyjnych, w tym generowania Sztucznego ruchu oraz uczestniczenia w dokonywaniu takich nadużyć,
 • Partner zobowiązuje się dodatkowo przestrzegać zasad Kontroli Rodzicielskiej zgodnie z treścią Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, w celu stosowania odpowiednich systemów kontroli dostępu do treści nieodpowiedniej dla osób poniżej 18 lat,
 • W przypadku naruszenia zobowiązań określonych w Regulamienie, Kodeksie dobrych praktyk, Kodeksie etyki, a także w przypadku naruszenia praw osób trzecich w związku z tworzeniem i rozpowszechnianiem treści Serwisów, Partner zobowiązany będzie pokryć wszelkie szkody, jakie Serwis poniesie lub będzie zobowiązane ponieść w związku z takimi naruszeniami, w tym w szczególności ewentualne roszczenia Operatora, roszczenia Abonentów oraz kary bądź grzywny nałożone przez odpowiednie organy państwowe itp.

Art. 9

 • Za rozpatrywanie reklamacji użytkowników (Abonentów) Serwisu (usług premium), dotyczących wszelkich kwestii merytorycznych związanych z Serwisem, w tym jego ewentualnej niezgodności z regulaminem (zwłaszcza w zakresie obowiązków partnera określonych w takim regulaminie), odpowiada wyłącznie partner,
 • Partner zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Abonentów w terminie określonym w regulaminie Serwisu, nie dłuższym jednak niż termin przewidziany dla rozpatrywania reklamacji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa,
 • Serwis odpowiada w stosunku do Abonenta i Partnera wyłącznie za rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług Audiotekstowych (aspekty techniczne) świadczonych przez Serwis (i/lub Operatorów), w tym za prawidłowość funkcjonowania Numeru,
 • W przypadku, gdy Serwis lub Operator, otrzymają reklamację, która nie będzie dotyczyła usług telekomunikacyjnych, Serwis lub Operator wskaże Abonentowi, od którego pochodzi reklamacja, nazwę i dane teleadresowe Partnera,
 • W przypadku reklamacji skierowanej do Serwisu przez m.in. UOKiK, UKE, Prokuratura, pisemna reklamacja od Operatora etc. i w przypadku gdy to Serwis poprzez swoją kancelarię prawną, musi udzielić pisemnej odpowiedzi na otrzymaną reklamację dotyczącą usług Partnera, Partner poniesie opłatę w wysokości 1500 zł netto (słownie: tysiąć pięćset złotych) z tytułu przygotowania pisma przez Serwis

Rozdział V ŚWIADCZONE USŁUGI, PROMOCJA, REKLAMA I DOBRE OBYCZAJE

Art. 10

 • Promocja i reklama w prasie powinna być zgodna z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz 24 z późn. zm.) oraz odnośnymi przepisami w zakresie reklamy. W przypadku promocji w takich środkach masowego przekazu, jak: w radio lub w telewizji zarówno w postaci programów, jak i w postaci reklamy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 z późn. zm.), które stosowane są również do Usług o podwyższonej opłacie.
 • Usługi i materiały promocyjne nie mogą ułatwiać ani zachęcać do działań oraz zawierać żadnych elementów, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają obowiązujące przepisy prawa, są kontrowersyjne moralnie, etycznie i światopoglądowo lub pomijają elementy, wymagane przez prawo.
 • Materiały promocyjne i reklama muszą jednoznacznie określać nazwę Usługi, Partnera oraz pełen koszt połączenia (usługa „pay per cali").

Art. 11

 • 1. Świadczona Usługa, materiały promocyjne i reklamy nie mogą zawierać materiałów i przekazywać treści pokazujących i promujących pornografię, przemoc, sadyzm, groźby lub okrucieństwo, ani też budzących odrazę lub strach oraz wykorzystujące łatwowierność dzieci.
 • 2. Usługi i materiały promocyjne nie powinny mieć charakteru, który może:
  • 1) powodować jakiekolwiek bezzasadne naruszenie prywatności,
  • 2) powodować poczucie strachu lub niepokoju,
  • 3) zachęcać lub podżegać, kogokolwiek do podjęcia niebezpiecznych działań lub używania zakazanych substancji,
  • 4) nieść treści godzące: w szacunek dla człowieka i jego godności, w równość między kobietami i mężczyznami oraz w ochronę dzieci i młodzieży,
  • 5) wywoływać lub wspierać konflikty na tle rasowym , etnicznym i religijnym,
  • 6) wzniecać dyskryminację, nienawiść lub okrucieństwo,
  • 7) powodować poważną lub powszechną obrazę,
  • 8) zachęcać lub podżegać do popełniania zbrodni, występków lub wykroczeń. 9) być wykorzystywane do uprawiania prostytucji.

Uczciwość

Art. 12

 • Usługi, materiały promocyjne i reklamy nie mogą mieć charakteru, który może wprowadzać w błąd poprzez nieścisłość, nierzetelność, wieloznaczność, przesadę, pominięcie, lub też w nieuczciwy sposób wykorzystywać cechy charakterystyczne oraz okoliczności, które mogą stanowić błędne przesłanki do podjęcia decyzji przez Użytkowników w związku ze świadczoną Usługą.
 • Nadużycie telekomunikacyjne oznacza jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie usług telekomunikacyjnych w sieciach telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu środków niezgodnych z prawem w dowolnym czasie i przez dowolną osobę lub urządzenie. Nadużycie telekomunikacyjne oznacza także taką działalność, która pomimo, że nie narusza przepisów prawa i nie jest działaniem bezprawnym, jednak w branży telekomunikacyjnej uważana jest za niezgodną z dobrymi praktykami lub zwyczajami handlowymi, w szczególności:
  • wszelkie próby lub działania polegające na generowaniu Sztucznego Ruchu,
  • przekierowania ruchu z innych sieci w celu sztucznego zwiększenia wolumenu ruchu wymienianego pomiędzy sieciami, w tym zapętlanie połączeń telefonicznych,
  • generowanie połączeń ultrakrótkich, inicjowanych w celu wpłynięcia na systemy bilingowe, a nie w celu skorzystania z usług telekomunikacyjnych.
 • Sztuczny ruch oznacza działanie polegające na realizowaniu na Numer połączeń/Sms, których celem nie jest skorzystanie z zasadniczej istoty Serwisu (np. pobranie określonej treści, czy wzięcie udziału w quizie lub konkursie, skorzystania z określonej usługi rozrywkowej), ale celem takim jest generowanie ruchu samo w sobie, w szczególności w celu zwiększenia przychodów pochodzących z Serwisu, odniesienia korzyści lub wyrządzenia szkody. Przyjmuje się domniemanie, że ruch będący wynikiem zachowań, które w zasadniczy sposób odbiegają od statystycznych zachowań Abonentów korzystających z danego Serwisu lub podobnych serwisów, jest sztuczny. Ponadto, Strony przyjmują, że zjawisko Sztucznego ruchu zachodzi w szczególności w sytuacji, w której połączenia/sms generowane są wysyłane wielokrotnie z tego samego numeru MSISDN lub z tego samego aparatu telefonicznego (identyfikowanego po numerze IMEI) lub z tej samej lokalizacji, chyba że takie zachowanie Abonenta jest uzasadnione charakterem Serwisu. Definicja Sztucznego ruchu nie jest zamknięta z uwagi na zmieniające się metody i narzędzia oraz okoliczności, w których to zjawisko się pojawia. Czynnikami wskazującymi na wystąpienie Sztucznego mogą być w szczególności: znaczny wzrost wolumenu ruchu, znaczna różnica w profilu ruchu, koncentracja ruchu o znacznym wolumenie, połączenia i usługi zainicjowane z numerów poza kontrolą osób uprawnionych do korzystania z nich, połączenia o nadmiernie wydłużonym czasie trwania. Bliższy opis zjawisk związanych z Nadużyciami telekomunikacyjnymi zawiera dokument pod nazwą „Aneks anty-fraudowy do Umowy o Połączeniu Sieci”, autorstwa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i dostępny na stronach internetowych Urzędu.
 • Partner zobowiązuje się ściśle współdziałać z Serwisem i Operatorem w zakresie zwalczania zjawiska Nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska Sztucznego ruchu. W szczególności, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich wypadkach wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia Nadużycia telekomunikacyjnego oraz o podejmowanych w tym zakresie działaniach.
 • Osiąganie przychodu przez Partnera z tytułu Nadużycia telekomunikacyjnego, w tym Sztucznego ruchu jest zabronione. Zabronione jest także angażowanie się w inicjowanie, tranzyt lub zakańczanie Sztucznego ruchu, a także zatajanie przed Serwisem czy Operatorem informacji o powzięciu wiedzy o takich zdarzeniach w ramach Serwisu. Dodatkowo zabronione jest świadczenie usług na numeracji abonenckiej, który polegałyby na dalszym kierowaniu lub zestawianiu połączeń do Abonentów z innych sieci.
 • Partner akceptuje, iż w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Serwisy prowadzą lub mogą prowadzić do powstania Nadużycia telekomunikacyjnego, Operator lub Serwis mają prawo do czasowego lub stałego wyłączenia (zawieszenia) połączeń na Numery obsługujące takie Serwisy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – wszystkie Serwisy (Numery) obsługiwane przez partnera. W uzasadnionych wypadkach Serwis ma dodatkowo prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i naliczenia stosownych kar umownych.
 • Rozliczenia wynikające z ruchu na Numerach, co do którego Operator posiada uzasadnione podejrzenie, iż stanowi Nadużycie telekomunikacyjne, w tym w szczególności Sztuczny ruch, zostają wstrzymane do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Operatora, czy kwestionowany ruch faktycznie stanowi Nadużycie telekomunikacyjne. Partner zobowiązuje się aktywnie wspierać Serwis w wyjaśnianiu przedmiotowych wątpliwości Operatora oraz udzielać w tym zakresie – z własnej inicjatywy lub na wezwanie Serwisu - wszelkich koniecznych wyjaśnień. Nie przedstawienie takich wyjaśnień na wezwanie Serwisu w oznaczonym terminie oznaczać będzie, że partner nie oponuje przeciwko uznaniu przez Operatora określonego zjawiska jako Nadużycia telekomunikacyjnego.
 • Ruch, który nie powoduje wykonania usługi przez Partnera, ruch "telemarketingowy", każdy ruch w którym Partner nie wykonał usługi zasadniczej tj. Dodatkowego Świadczenia dla klienta dzwoniącego pod Usługi Audiotekstowe stanowi nadużycie telekomunikacyjne. W przypadku powzięcia takiej informacji przez serwis, serwis w trybie natychmiastowym blokuje wszystkie usługi Partnera, zaś Partnerowi nie wypłaca wynagrodzenia za cały okres rozliczeniowy trwający od 1 do ostatniego dnia miesiąca, w którym wykryto takie nadużycie.
 • Wszelkie zatajanie przed klientem kwoty jaką faktycznie klient zapłaci za minute połączenia pod wskazany numer stanowi oszustwo oraz nadużycie, dodatkowo jest niezgodne z prawem. W szczególności tyczy się to przyjmowania i kontynuowania połączeń od telemarketerów/robotów. Wykrycie takiego zjawiska powoduje zerwanie umowy z winy Partnera, bez prawa do wynagrodzenia, bez możliwości uzyskania zwrotu środków za daną usługę Audiotekstową.
 • Ruch, co do którego ostatecznie zostało określone przez Operatora, iż jest wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego nie stanowi podstawy do rozliczeń między Stronami. W takim wypadku odpowiedzialność Operatora i/lub Serwisu w stosunku do Partnera jest wyłączona; w szczególności Partner nie zachowuje prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia za połączenia, sms wykonane, ani prawa do odszkodowania (w tym za utracone korzyści).

Art. 13

 • 1. Partner zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności zapewniając, aby materiały promocyjne, reklamowe i świadczone Usługi nie były prezentowane w sposób, który narzuca ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy lub w jakikolwiek inny sposób nie jest zainteresowana Usługą.

Rozdział VI WYBRANE USŁUGI

USŁUGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Art. 14

 • Usługi dla dzieci i młodzieży oznaczają Usługi, które w całości lub w części są przeznaczone lub szczególnie atrakcyjne dla osób w wieku poniżej 18 lat.
 • Materiały promocyjne oraz reklamy Usług dla dzieci i młodzieży muszą zawierać wyraźnie podaną informację, że z Usługi można korzystać jedynie po uzyskaniu zgody osoby zobowiązanej do płacenia rachunku telefonicznego.
 • Materiały promocyjne oraz reklamy Usług dla dzieci i młodzieży muszą zawierać wyraźnie podaną maksymalną potencjalną opłatę za Usługę.

Art. 15

 • 1. Usługi dla dzieci i młodzieży oraz jakiekolwiek związane z nimi materiały promocyjne i reklamy nie mogą:
  • zawierać żadnych treści, które mogą wyrządzić dzieciom i młodzieży krzywdę moralną, lub które wykorzystują ich łatwowierność, brak doświadczenia lub poczucie lojalności,
  • bezpośrednio namawiać do zakupu produktu lub Usługi, chyba, że istnieje dostateczne prawdopodobieństwo wynikające z typu produktu bądź charakteru usługi, iż można spodziewać się, że dzieci lub młodzież mogą sobie pozwolić na nabycie takiego produktu lub Usługi,
  • zachęcać do nadmiernego korzystania z Usług podlegających podwyższonej opłacie,
  • zachęcać dzieci i młodzieży do telefonowania do innych Usług podlegających podwyższonej opłacie lub ponownie do tej samej linii,
  • zachęcać lub podżegać do czynów naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
  • zawierać jakichkolwiek elementów prowadzących do ich demoralizacji.

USŁUGA KONKURSY I INNE GRY Z NAGRODAMI

Art. 16

 • Usługa oferująca konkursy i gry z nagrodami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

Art. 17

 • Materiały promocyjne i reklamy dla Usług konkursowych i innych gier z nagrodami będą określać jednoznacznie:
  • 1) pełen koszt połączenia (usługa „pay per call")
  • 2) szczegóły dotyczące zasad danego konkursu i innych gier z nagrodami oraz wskazanie ewentualnych dogrywek, o ile nie są one określone w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.
 • O ile nie jest to określone w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera materiały promocyjne i reklamy będą jednoznacznie określać wszystkie informacje, które mogą wpływać na decyzję wzięcia udziału w konkursie lub innych grach z nagrodami, a zwłaszcza:
  • datę zamknięcia,
  • wszelkie istotne warunki, w tym wszelkie restrykcje dotyczące liczby uczestników lub nagród, które można wygrać,
  • odpowiedni opis nagród, w tym liczbę nagród głównych, 4) wszelkie istotne ograniczenia dotyczące zakwalifikowania do udziału.
 • Dodatkowo, potencjalnym uczestnikom konkursów lub innych gier z nagrodami, muszą zostać niezwłocznie dostarczone następujące informacje, (jeżeli nie zostały one zawarte w oryginalnych materiałach promocyjnych lub powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera muszą być dostępne dla każdego, kto wyśle zaadresowaną kopertę ze znaczkiem):
  • sposób i termin poinformowania zdobywcy o nagrodzie,
  • sposób uzyskania informacji o zdobywcach nagród,
  • kryteria oceniania zgłoszeń,
  • wszelkie alternatywne nagrody, jakie są dostępne,
  • szczegóły dotyczące wszelkiego planowanego rozgłosu po zakończeniu konkursu,
  • wszelkie dodatkowe zasady, jakie mogą mieć zastosowanie.
 • W Usługach konkursowych i innych grach z nagrodami oraz ich materiałach promocyjnych i reklamach niedopuszczalne jest:
  • używanie określeń takich jak: "wygrać" lub "nagroda" na określenie przedmiotów oferowanych wszystkim uczestnikom,
  • przesadne określanie szans wygrania nagrody bądź sugerowania, że wygrana jest pewna,
  • sugerowanie, że Użytkownicy muszą wykręcić kolejno różne numery linii podlegającej podwyższonej opłacie w celu udziału w konkursie.

Art. 18

 • Partner zobowiązany jest wskazać w regulaminie Usługi, przygotowanym przez siebie, łączną liczbę etapów konkursu oraz ich zakres w sposób umożliwiający Użytkownikowi jednoznaczne oszacowanie całości kosztów Usługi.

Art. 19

 • Usługi konkursowe i gry z nagrodami, które są przeznaczone lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż byłyby szczególnie atrakcyjne dla osób w wieku poniżej 18 lat nie mogą:
  • oferować w nagrodę pieniędzy w gotówce,
  • przedstawiać w sposób skomplikowany lub niezrozumiały zasad konkursu lub zasad gier z nagrodami nie określonych w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.

Art. 20

 • Usługi konkursowe, poza tymi gdzie nagrody wygrywa się stale, muszą mieć datę zamknięcia. Niewystarczająca liczba zgłoszeń lub zgłoszenia o niezadowalającej jakości nie mogą być powodem zmiany daty zamknięcia konkursu lub wstrzymania wypłaty lub wydania nagród.

Art. 21

 • Partnerzy świadczący Usługi konkursów i innych gier z nagrodami posiadać będą procedury związane z możliwością składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.