Kodeks Etyki

Rozdział I DEFINICJE

Art. 1

 • 1. Serwis - firma „Oskar Rybczyński” z siedzibą w Kutnie (99-300), os. Łąkoszyn 6/42, NIP: 561-155-07-03, REGON: 38710883
 • 2. Usługa - oznacza Usługę o podwyższonej opłacie.
 • 3. Partner - oznacza przedsiębiorcę świadczącego Usługi o podwyższonej opłacie.
 • 4. Umowa - oznacza Umowę o współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych z dodatkowym świadczeniem, zawartą pomiędzy Ser a Partnerem.
 • 5. Użytkownik - oznacza osobę inicjującą połączenie/SMS z Numerem
 • 6. Zasady - spis zasad postępowania dla Partnerów, w tym Umowa i niniejszy Kodeks Etyki
 • 7. Numer - numer telefoniczny pod którym dostępna jest Usługa.

Rozdział II POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 2

 • 1. Zasady postępowania dla Partnerów wynikają z obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, przepisów Operatorów, przepisów Serwisu (Regulamin, Rodo, Kodeks Dobrych Praktyk, Etyki, przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie świadczonych Usług, treści zawartej Umowy oraz powszechnie przyjętych norm moralnych i etycznych.
 • 2. Zasady te zobowiązują Partnerów do wykonywania Usługi w sposób profesjonalny z dołożeniem najwyższej staranności, rzetelny, uczciwy, lojalny wobec Użytkowników, przestrzegając norm, o których mowa powyżej.

Art.3

Zasady obejmują udostępniane Usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy publicznej sieci telefonicznej i dotyczą wszystkich Usług podlegających podwyższonej opłacie dostępnych dla Użytkowników. Usługi mogą być świadczone wyłącznie z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Art. 4

 • 1. Partner ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług zgodnie z prawem.
 • 2. W przypadku naruszenia przez Partnera Zasad, Serwis ma prawo, wskazując naruszenia, wyznaczyć termin, w ciągu, którego Partner jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu usunięcia tych naruszeń.
 • 3. W przypadku, gdy Partner nie usunie skutków naruszeń lub nie zaprzestanie dokonywania naruszeń w wyznaczonym przez Serwis terminie, Serwisowi przysługuje prawo do rozwiązania z Partnerem zawartej Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem postanowień Umowy lub wyłączenia usługi.
 • 4. Jeżeli naruszenie Zasad przez Partnera wiąże się z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa, które wymagają powiadomienia odpowiednich organów, Serwisowi przysługuje prawo powiadomienia odpowiednich organów.

Rozdział IV ZOBOWIĄZANIA PARTNERA

Art. 5

 • 1.Partner zobowiązuje się informować Użytkowników o cenie Usługi w sposób rzetelny, jasny, widoczny i jednoznaczny. Partner wypełnia to zobowiązanie w szczególności poprzez reklamowanie Usług zgodnie z postanowieniami Umowy. Cena za połączenie/SMS musi być wyrażona liczbowo z podaniem identyfikatora waluty.
 • 2. Podana cena zawiera wszystkie obowiązujące podatki oraz wszelkie dodatkowe koszty, jeżeli takowe występują.
 • 3. We wszystkich przypadkach, kiedy Usługa odsyłana jest do Usługi świadczonej według taryfy o wyższej stawce, Partner Usługi wyjściowej zobowiązany jest, przed rozpoczęciem procesu przeniesienia, do wskazania nowej stawki w sposób rzetelny, jasny, widoczny i jednoznaczny dając tym samym Użytkownikowi możliwość akceptacji ceny.
 • 4. Partner prowadził będzie działalność reklamową Usługi.
 • 5. Partner jest zobowiązany i wyłącznie odpowiedzialny, aby działalność reklamowa, była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 64 ustawy Prawo telekomunikacyjne w wersji obowiązującej w dacie prowadzenia działalności reklamowej usługi o podwyższonej opłacie.
 • 6. Serwis oświadcza, że przekazał informacje w zakresie i terminie wskazanym w art. 65 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarejestrowano usługi na "Rozrywkę"

Art. 6

 • 1. Partner zobowiązuje się do stałego i bieżącego nadzorowania wiadomości, informacji lub jakiejkolwiek treści przekazywanej w ramach świadczonej Usługi w celu dokonywania ich aktualizacji oraz eliminowania tych, które mogą być uznane, jako naruszające obowiązujące prawo, a także powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne.
 • 2. Niedopuszczalne jest, aby świadczone Usługi godziły w dobre obyczaje, uczciwość, szacunek wobec innych ludzi, poszanowanie godności. Niedopuszczalne jest także, aby świadczone Usługi zawierały treści dyskryminujące ze względu na przekonania religijne, polityczne, narodowościowe, rasowe, itp.

Art. 7

 • 1. Partner zobowiązany jest do zapewniania, aby treść Usługi oraz jej promocja i reklama była zgodna z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.
 • 2. Partner zobowiązany jest do świadczenia rzetelnej Usługi, co oznacza, iż Użytkownik nie może być wprowadzony w błąd, co do zawartości i możliwości, ilości i jakości proponowanych produktów i Usług.
 • 3. Partner zobowiązany jest do zapewnienia, aby Usługa była odpowiedniej jakości technicznej.
 • 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera w ramach świadczonej Usługi następuje na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności ustawy RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych ustaw, prawa powszechnie obowiązującego

Art. 8

Partner zobowiązany jest do świadczenia Usług w taki sposób, aby nie narazić dobrego imienia lub renomy Serwisu, w szczególności świadczyć Usługi w taki sposób, by nie były sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.

Rozdział V ŚWIADCZONE USŁUGI, PROMOCJA, REKLAMA I DOBRE OBYCZAJE

Art. 9

 • 1. Promocja i reklama w prasie powinna być zgodna z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz 24 z późn. zm.) oraz odnośnymi przepisami w zakresie reklamy. W przypadku promocji w takich środkach masowego przekazu, jak: w radio lub w telewizji zarówno w postaci programów, jak i w postaci reklamy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 z późn. zm.), które stosowane są również do Usług o podwyższonej opłacie.
 • 2. Usługi i materiały promocyjne nie mogą ułatwiać ani zachęcać do działań oraz zawierać żadnych elementów, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają obowiązujące przepisy prawa, są kontrowersyjne moralnie, etycznie i światopoglądowo lub pomijają elementy, wymagane przez prawo.
 • 3. Materiały promocyjne i reklama muszą jednoznacznie określać nazwę Usługi, Partnera oraz pełen koszt połączenia (usługa „pay per cali").

Art. 10

 • 1. Świadczona Usługa, materiały promocyjne i reklamy nie mogą zawierać materiałów i przekazywać treści pokazujących i promujących pornografię, przemoc, sadyzm, groźby lub okrucieństwo, ani też budzących odrazę lub strach oraz wykorzystujące łatwowierność dzieci.
 • 2. Usługi i materiały promocyjne nie powinny mieć charakteru, który może:
  • 1) powodować jakiekolwiek bezzasadne naruszenie prywatności,
  • 2) powodować poczucie strachu lub niepokoju,
  • 3) zachęcać lub podżegać, kogokolwiek do podjęcia niebezpiecznych działań lub używania zakazanych substancji,
  • 4) nieść treści godzące: w szacunek dla człowieka i jego godności, w równość między kobietami i mężczyznami oraz w ochronę dzieci i młodzieży,
  • 5) wywoływać lub wspierać konflikty na tle rasowym , etnicznym i religijnym,
  • 6) wzniecać dyskryminację, nienawiść lub okrucieństwo,
  • 7) powodować poważną lub powszechną obrazę,
  • 8) zachęcać lub podżegać do popełniania zbrodni, występków lub wykroczeń. 9) być wykorzystywane do uprawiania prostytucji.

Uczciwość

Art. 11

 • 1. Usługi, materiały promocyjne i reklamy nie mogą mieć charakteru, który może wprowadzać w błąd poprzez nieścisłość, nierzetelność, wieloznaczność, przesadę, pominięcie, lub też w nieuczciwy sposób wykorzystywać cechy charakterystyczne oraz okoliczności, które mogą stanowić błędne przesłanki do podjęcia decyzji przez Użytkowników w związku ze świadczoną Usługą.

Art. 12

 • 1. Partner zobowiązany jest dołożyć najwyższej staranności zapewniając, aby materiały promocyjne, reklamowe i świadczone Usługi nie były prezentowane w sposób, który narzuca ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy lub w jakikolwiek inny sposób nie jest zainteresowana Usługą.

Rozdział VI WYBRANE USŁUGI

USŁUGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Art. 13

 • 1. Usługi dla dzieci i młodzieży oznaczają Usługi, które w całości lub w części są przeznaczone lub szczególnie atrakcyjne dla osób w wieku poniżej 18 lat.
 • 2. Materiały promocyjne oraz reklamy Usług dla dzieci i młodzieży muszą zawierać wyraźnie podaną informację, że z Usługi można korzystać jedynie po uzyskaniu zgody osoby zobowiązanej do płacenia rachunku telefonicznego.
 • 3. Materiały promocyjne oraz reklamy Usług dla dzieci i młodzieży muszą zawierać wyraźnie podaną maksymalną potencjalną opłatę za Usługę.

Art. 14

 • 1. Usługi dla dzieci i młodzieży oraz jakiekolwiek związane z nimi materiały promocyjne i reklamy nie mogą:
  • 1) zawierać żadnych treści, które mogą wyrządzić dzieciom i młodzieży krzywdę moralną, lub które wykorzystują ich łatwowierność, brak doświadczenia lub poczucie lojalności,
  • 2) bezpośrednio namawiać do zakupu produktu lub Usługi, chyba, że istnieje dostateczne prawdopodobieństwo wynikające z typu produktu bądź charakteru usługi, iż można spodziewać się, że dzieci lub młodzież mogą sobie pozwolić na nabycie takiego produktu lub Usługi,
  • 3) zachęcać do nadmiernego korzystania z Usług podlegających podwyższonej opłacie,
  • 4) zachęcać dzieci i młodzieży do telefonowania do innych Usług podlegających podwyższonej opłacie lub ponownie do tej samej linii,
  • 5) zachęcać lub podżegać do czynów naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niezgodnych z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
  • 6) zawierać jakichkolwiek elementów prowadzących do ich demoralizacji.

USŁUGA KONKURSY I INNE GRY Z NAGRODAMI

Art. 15

 • 1. Usługa oferująca konkursy i gry z nagrodami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

Art. 16

 • 1. Materiały promocyjne i reklamy dla Usług konkursowych i innych gier z nagrodami będą określać jednoznacznie:
  • 1) pełen koszt połączenia (usługa „pay per call")
  • 2) szczegóły dotyczące zasad danego konkursu i innych gier z nagrodami oraz wskazanie ewentualnych dogrywek, o ile nie są one określone w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.
 • 2. O ile nie jest to określone w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera materiały promocyjne i reklamy będą jednoznacznie określać wszystkie informacje, które mogą wpływać na decyzję wzięcia udziału w konkursie lub innych grach z nagrodami, a zwłaszcza:
  • 1) datę zamknięcia,
  • 2) wszelkie istotne warunki, w tym wszelkie restrykcje dotyczące liczby uczestników lub nagród, które można wygrać,
  • 3) odpowiedni opis nagród, w tym liczbę nagród głównych, 4) wszelkie istotne ograniczenia dotyczące zakwalifikowania do udziału.
 • 3. Dodatkowo, potencjalnym uczestnikom konkursów lub innych gier z nagrodami, muszą zostać niezwłocznie dostarczone następujące informacje, (jeżeli nie zostały one zawarte w oryginalnych materiałach promocyjnych lub powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera muszą być dostępne dla każdego, kto wyśle zaadresowaną kopertę ze znaczkiem):
  • 1) sposób i termin poinformowania zdobywcy o nagrodzie,
  • 2) sposób uzyskania informacji o zdobywcach nagród,
  • 3) kryteria oceniania zgłoszeń,
  • 4) wszelkie alternatywne nagrody, jakie są dostępne,
  • 5) szczegóły dotyczące wszelkiego planowanego rozgłosu po zakończeniu konkursu,
  • 6) wszelkie dodatkowe zasady, jakie mogą mieć zastosowanie.
 • 4. W Usługach konkursowych i innych grach z nagrodami oraz ich materiałach promocyjnych i reklamach niedopuszczalne jest:
  • 1) używanie określeń takich jak: "wygrać" lub "nagroda" na określenie przedmiotów oferowanych wszystkim uczestnikom,
  • 2) przesadne określanie szans wygrania nagrody bądź sugerowania, że wygrana jest pewna,
  • 3) sugerowanie, że Użytkownicy muszą wykręcić kolejno różne numery linii podlegającej podwyższonej opłacie w celu udziału w konkursie.

Art. 17

 • 1. Partner zobowiązany jest wskazać w regulaminie Usługi, przygotowanym przez siebie, łączną liczbę etapów konkursu oraz ich zakres w sposób umożliwiający Użytkownikowi jednoznaczne oszacowanie całości kosztów Usługi.

Art. 18

 • 1. Usługi konkursowe i gry z nagrodami, które są przeznaczone lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż byłyby szczególnie atrakcyjne dla osób w wieku poniżej 18 lat nie mogą:
  • 1) oferować w nagrodę pieniędzy w gotówce,
  • 2) przedstawiać w sposób skomplikowany lub niezrozumiały zasad konkursu lub zasad gier z nagrodami nie określonych w powszechnie dostępnym regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.

Art. 19

 • 1. Usługi konkursowe, poza tymi gdzie nagrody wygrywa się stale, muszą mieć datę zamknięcia. Niewystarczająca liczba zgłoszeń lub zgłoszenia o niezadowalającej jakości nie mogą być powodem zmiany daty zamknięcia konkursu lub wstrzymania wypłaty lub wydania nagród.

Art. 20

 • 1. Partnerzy świadczący Usługi konkursów i innych gier z nagrodami posiadać będą procedury związane z możliwością składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w regulaminie Usługi przygotowanym przez Partnera.