Polityka Prywatności

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Jakie konkretnie dane zbieramy?

Jesteśmy dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wymienionych powyżej są przetwarzane na podstawie ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług.

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone przez nas to:

  • Dane firmy w tym Imiona i nazwisko,
  • Adres firmy lub miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania,
  • Numer ewidencyjny PESEL, NIP, REGON
  • Nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.


Komu przekazujemy Państwa dane?

Jako dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których Państwo korzystają, musimy przekazywać standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia.
Oprócz tego, Państwa dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. Są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe.

Są to np. Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne i sieć telekomunikacyjną,

Podmioty świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową,

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)

Prezes UKE – podczas przenoszenia numeru do naszej sieci od innego operatora,

Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


Jakie mają Państwo prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:

  • Dostępu do swoich danych osobowych,
  • Sprostowania przetwarzanych przez nas danych,
  • Usunięcia przetwarzania danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych. Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: 22 300 09 51 lub mailowo na adres: bok@numery-premium.pl

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!